Statut
Na temelju članka 101. stavaka prvog Zakona o zaštiti potrošača (NN 96/003) i članka 11. Zakona o udrugama (NN br. 88/01, 11/02) Osnivačka skupština Udruge za zaštitu potrošača Grada Samobora održanoj dana 09. prosinca 2003. utvrđuje i donosi  

Statut
Udruge za zaštitu potrošača Grada Samobora  

I   Uvodne odredbe  

Članak 1.
 
Udruga za zaštitu potrošača osnovana je kao udruga građana radi promicanja i zaštite svojih potrošačkih prava i interesa (u daljnjem tekstu: Udruga). Članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao na tržištu, u svrhe koje nisu namijenjene njegovom zanimanju niti njegovoj poslovnoj aktivnosti ili poduzetničkoj djelatnosti.  

II   Naziv, sjedište i područje djelovanja  

Članak 2.

Naziv udruge glasi: UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA GRADA SAMOBORA. Udruga se upisuje u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu i stječe svojstvo pravne osobe.  

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Samoboru, Giznik 2.  

Članak 4.

Udruga djeluje na području Grada Samobora.  

III   Pečat udruge

Članak 5.
 
Udruga ima svoj pečat okruglog oblika promjera 3,5 cm u kojem je uz rub ispisan tekst naziva Udruga za zaštitu potrošača Grada Samobora i sa oznakom sjedišta Udruge u srednjem dijelu kruga.  

IV   Sadržaj aktivnosti, poslovi i djelatnosti Udruge   

Članak 6.

Udruga je osnovana s ciljem da preko njega potrošači zaštićuju svoja prava i interese.  

Članak 7.

Udruga obavlja slijedeće aktivnosti i poslove:  

•  Pruža informacije potrošačima o njihovim obvezama, pravima i pojavama na tržištu;
•  provodi preko ovlaštenih laboratorija u zemlji, a po potrebi i u inozemstvu, naknadna ispitivanja proizvoda stavljenih na tržište;
•  provodi putem ovlaštenih osoba, usporedne testove proizvoda i rezultate objavljuju putem medija;
•  pruža pomoć oštećenom potrošaču u nastupu prema trgovcu;
•  pruža potrošačima ekonomske i pravne savjete;
•  vode evidenciju o primljenim prijavama potrošača i postupcima poduzetim za njihovo rješavanje;
•  o primljenim prijavama, poduzetim postupcima i postignutim rješenjima izvješćuje gradske, županijske i državne organe;
•  daje primjedbe i prijedloge kod donošenja propisa koji se odnose na područje zaštite potrošača;
•  u skladu sa propisima o javnom priopćavanju i izdavačkoj djelatnosti, prema potrebi, izdaje biltene i druge tiskane stvari;
•  pokreće, pred nadležnim sudom, postupke kojima od suda traži da određenom trgovcu ili operateru sredstava za daljinsku komunikaciju naloži prestanak poslovne prakse koja je u suprotnosti s odredbama glave 7. dijela II Zakona o zaštiti potrošača;
•  pokreće pred nadležnim sudom, postupke kojima od suda traži da određenom, trgovcu, skupini trgovaca iz istog sektora gospodarstva ili njihovim interesnim udrugama, zabrani korištenje nepoštenih ugovornih odredbi u standardnim ugovorima,
•  pokreće pred nadležnim sudom, postupke kojima od suda traži da naloži prekid zavaravajućeg, odnosno nedopuštenog komparativnog oglašavanja, ili postupke kojima od suda traži da zabrani objavljivanje još neobjavljenog zavaravajućeg, odnosno nedopuštenog komparativnog oglašavanja;
•  surađuje sa drugim udrugama, trgovačkim društvima i gradskim i državnim tijelima; •  surađuje s odgovarajućim inozemnim i međunarodnim udrugama;
•  obavljaju i druge poslove iz područja zaštite potrošača.  

Članak 8.
 
Udruga nastupa prema trećim osobama samostalno za svoj račun i u svoje ime, te za svoje obveze odgovara svim svojim sredstvima po načelu neograničene odgovornosti U ostvarivanju ciljeva i poslova iz članka 6. i 7. ovog Statuta Udruga djeluje posredstvom svojih tijela utvrđenim ovim Statutom.  

V  Prava, obveze i dužnosti članova Udruge  

Članak 9.
 
Članom Udruge može postati svaka osoba koja ima svojstvo potrošača i koja se slobodno i dobrovoljno u pismenom obliku učlani u Udrugu.  

Članak 10.

Član Udruge ima slijedeća prava:
•  da predlaže aktivnosti organima Udruge
•  da sudjeluje u radu Skupštine Udruge izjašnjavanjem u usmenom i pismenom obliku
•  da bira članove tijela Udruge i bude biran u njihov sastav izjašnjavanjem u pismenom obliku
•  da djeluje u skladu s ciljevima Udruge i utvrđenim programom djelovanja.      

Članak 11.
 
Član Udruge ima slijedeće obveze i dužnosti:
•  da aktivno sudjeluje u ostvarivanju ciljeva i programa djelovanja Udruge
•  da sudjeluje putem izjašnjavanja u donošenju odluka Skupštine Udruge
•  da izvršava odluke koje donose tijela Udruge
•  da plaća članarinu kada ona bude utvrđena
•  da prijavi tajniku Upravnog odbora Udruge ili drugom ovlaštenom tijelu Udruge svaku promjenu koja se tiče organizacije Udruge  

VI   Upravljanje u Udruzi

Članak 12.

Tijela Udruge su:
•  Skupština Udruge ( u daljnjem tekstu Skupština)
•  Predsjednik udruge
•  Upravni odbor
•  Nadzorni odbor  

A) Skupština

Članak 13.

Skupština je najveći organ upravljanja Udrugom, a čine ju svi članovi Udruge. Skupština djeluje i donosi odluke i zaključke javnim ili tajnim izjašnjavanjem natpolovičnom većinom glasova članova Udruge.   Skupština donosi sve odluke i zaključke u skladu s Poslovnikom o radu Skupštine Udruge.  

Članak 14.
 
Radom Skupštine rukovodi Radno predsjedništvo od tri člana kojeg na prijedlog Upravnog odbora bira Skupština između svojih redova. Poslovnikom o radu Skupštine utvrdit će se pobliže uvjeti i način rada Skupštine.  

Članak 15.
 
Skupština Udruge može biti redovna ili izvanredna. Redovnu Skupštinu saziva po potrebi Upravni odbor na vlastitu inicijativu, na zahtjev Nadzornog odbora ili na zahtjev 10% članstva Udruge, ali ne na zahtjev manje od tri člana iako oni čine više od 10 % članstva.    

Članak 16.

Redovna ili izvanredna Skupština mora se sazvati najmanje osam dana prije s objavom sata i mjesta održavanja i utvrđenim dnevnim redom. U izuzetnim slučajevima Upravni odbor može sazvati Skupštinu i u kraćem roku, ali ne kraćem od tri dana.   Ako u vrijeme određeno za početak rada Skupštine nije prisutna natpolovičan broj članova, početak se odlaže za pola sata.. Nakon proteka i tog vremenskog perioda Skupština može raspravljati i pravovaljano odlučivati ako je prisutno najmanje 1/3 članova Skupštine.  

Članak 17.
Skupština ima slijedeće nadležnosti:
•  utvrđuje Statut Udruge i njegove izmjene ili dopune
•  bira Upravni i Nadzorni odbor i odlučuje u razrješavanju pojedinih njihovih članova
•  bira predsjednika
•  razmatra i daje primjedbe na izvještaje o radu Upravnog odbora
•  obavlja i druge poslove i ima i druge nadležnosti u skladu sa zakonima i drugim propisima  

B) Predsjednik

Članak 18.   Predsjednik predstavlja i zastupa Udrugu i odgovoran je za zakonitost rada Udruge Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje 

C) Upravni odbor

Članak 19.  
Upravni odbor je kolegijalno tijelo Udruge i upravlja djelovanjem Udruge. Upravni odbor sastoji se od pet članova koje bira Skupština između svojih redova na rok od dvije godine.   Konstituirajuću sjednicu Upravnog odbora sazvat će predsjedavajući radnog predsjedništva Skupštine u roku od pet dana po održanoj sjednici Skupštine.    

Članak 20.
 
Upravni odbor djeluje i donosi zaključke na sjednicama koje se održavaju prema potrebi. Sjednice saziva, predlaže dnevni red i rukovodi Predsjednik ili osoba koju u slučaju njegove odsutnosti Upravni odbor ovlasti.  
Upravni odbor pravno valjano djeluje i donosi odluke i zaključke, ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova Upravnog odbora. Upravni odbor valjano donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova, u pravilu javnim glasovanjem.  
Na sjednicama Upravnog odbora moraju se voditi zapisnici, a na narednoj sjednici se mora usvajati zapisnik s prethodne. Administrativne poslove i zapisnik vodi tajnik Udruge.  

Članak 21.
Upravni odbor ima slijedeće nadležnosti:
•  upravlja djelovanjem i odlučuje o oblicima djelovanja;
•  bira predsjednika Upravnog odbora između svojih redova na rok od dvije godine;
•  odlučuje o materijalno-financijskom poslovanju Udruge;
•  donosi program djelovanja u skladu sa svrhom i ciljevima Udruge;
•  bira tajnika Udruge;
•  kontaktira s javnošću;
•  na poziv nadležnih gradskih tijela, pruža stručnu pomoć u izradi i provođenju propisa iz djelokruga zaštite potrošača;
•  zauzima stajališta i putem sredstava javnog priopćavanja i na druge načine izražava mišljenja o:
•  politici zaštite potrošača
•  provedbi postojećih propisa u djelokrugu zaštite potrošača
•  radu i mogućnosti poboljšanja rada tijela koji provode propise iz područja zaštite potrošača.  
Skupština Udruge donosi odluke o tome da li će i u kojem vremenskom razdoblju tajnik Udruge operativne poslove raditi profesionalno, a na prijedlog Upravnog odbora utvrđuje visinu naknade ili plaće za obavljanje tih poslova. tajnik je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru.    

C) Nadzorni odbor

Članak 22.  
Skupština imenuje Nadzorni odbor od tri člana na mandat na dvije godine. Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora sazvat će predsjedavajući radnog predsjedništva Skupštine u roku od pet dana, po održanoj sjednici Skupštine. Predsjednik predstavlja Nadzorni odbor i organizira njegov rad. Predsjednik Nadzornog odbora može sudjelovati na sjednicama Upravnog odbora  

Članak 23.
 
Nadzorni odbor je dužan u interesu Udruge , brižljivošću i opreznošću savjesnog gospodarstvenika, kontrolirati rad Udruge i tijela Udruge. Ako u obavljanju nadzora Nadzorni odbor utvrdi teže povrede Zakona ili Statuta dužan je bez odlaganja sazvati Skupštinu Udruge. Za potrebe svog rada Nadzorni odbor može angažirati stručnjake za pojedina područja.  

Članak 24.
 
Nadzorni odbor je dužan podnijeti Skupštini najmanje jednom godišnje pismeni izvještaj o rezultatima svog nadzora.  

Članak 25.
 
Nadzorni odbor održava svoje sjednice najmanje jednom tromjesečno. Vlastite odluke donosi većinom glasova a o svom radu vodi zapisnik kojeg potpisuje predsjednik.  

VII   Zastupanje Udruge i financiranje 

Članak 26.
Materijalna sredstva Udruge čine:
•  dohoci od članarine koju plaćaju svi članovi Udruge
•  dotacije od drugih pravnih i fizičkih osoba ili udruga građana   Visinu članarine na prijedlog Upravnog odbora određuje Skupština Udruge. Model financiranja djelatnosti Udruge utvrdit će se na prijedlog Upravnog odbora Skupštine Udruge.  

Članak 27.
 
Djelatnost Udruge financira se na temelju proračuna. Prijedlog proračuna priprema Upravni odbor, a utvrđuje ga Skupština Udruge. Nalog za isplatu u okviru financijskog proračuna daje Predsjednik ili drugi članovi ovlašteni od strane Skupštine, a supotpisuju ga uvijek dvije ovlaštene osobe.  

Članak 28.

Djelatnost Udruge može prestati:
•  raspuštanjem po odluci Skupštine Udruge
•  ako rad Udruge zabrani nadležno tijelo.    

Članak 29.

Rad Udruge je javan. O radu Udruge članovi će se obavještavati posredstvom sredstava javnog informiranja, tiskanjem biltena Udruge, dostavom zapisnika ili izvoda iz zapisnika sa sastanka svih tijela Udruge i slično.  

VIII   Završne odredbe

Članak 30.
 
Sva pitanja koja su od interesa za rad Udruge, a nisu regulirana ovim Statutom regulirat će se posebnim aktima koje donosi Upravni odbor, a koji ne smiju biti u suprotnosti s ovim Statutom.  

Članak 31.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja. Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruge.
       
U Samoboru 09. 12. 2003.    

Predsjednik   Miran Šoić

Kontakt podaci
Giznik 2, Samobor
Tel.: 3361 464
Fax: 3362 926
info@up-samobor.hr